In the press

Forenkler arbeidsflyten

– Vi rydder bort manuell oppgavehåndtering som er en kostbar tidstyv i dagens byggeprosjekter, sier Beate Størkson, CEO i Viscenario.

Tekst: SYNNØVE PRYTZ BERSET

I DAftENS byggeprosjekter brukes det fort- satt mye tid på kommunikasjon og etterar- beid etter besøk på byggeplassene. Viscena- rio er en skybasert løsning som forenkler bedrifters administrasjon rundt bygging, drift og vedlikehold.

Samler alt i et system

I Viscenarios Prosjekthotell har ledelse, prosjektledere og prosjektmedarbeidere et system for all prosjektrelatert dokumen- tasjon og oppgavehåndtering.

– Man får én modul å forholde seg til, hvor arbeidsflaten kan være alt fra en web-leser på pc-en til en app på en mobil enhet. Sluttbrukerne får nødvendig infor- masjon via skyen rett i lomma, sier Beate Størkson, medgründer og CEO i Viscenario. Systemet kan brukes til bare prosjektho- tell eller til å samle inn FDV-dokumentasjo-nen eller til utleiehåndtering.

Prosjekthotell

Viscenario-plattformens prosjekthotell håndterer alle tegninger og dokumenter i et byggeprosjekt. Samtidig bruker man den til å rapportere inn RUH (Rapport om uønskede hendelser på byggeplass), SJA (Sikker Jobbanalyse), avvik og befaringer.

– På denne måten får prosjektledelsen kontroll på alle oppgavene i prosjektet, samt versjonskontroll på alle tegninger og dokumenter i prosjektet, forklarer Beate Størkson, medgründer og CEO i Viscenario.

Innebygd arbeidsflyt

Når prosjektet er ferdig, laster UE (underen- trepenører) opp sin FDV dokumentasjon i Viscenario og sender den til godkjenning. Når FDV-dokumentasjonen er godkjent og alle serviceavtaler er satt opp med gitte intervaller for oppfølging er løsningen klar for drift. Vaktmestere får sine faste drifts- oppgaver og ad-hoc oppgaver. Leietakerne eller boligkjøperne får sin boligperm/ leieperm, på nettbrett.

I tillegg blir reklamasjonshåndteringen vesentlig enklere ettersom det ikke lenger vil være noe problem å skaffe seg full over- sikt over hva som er gjort når og av hvem.

man1

Viscenario: Med Viscenario kan man utføre befaring og vernerunde på mobilen/nett- brettet mens man er ute, slik at man slipper å skrive rapporten på kontoret i etterkant. Her blir Viscenario brukt på byggeplass til et av prosjektene til Bundebygg. FOTO: VISCENARIO

Intuitiv arbeidsflate

Byggeprosjekter består av en enorm mengde aktiviteter og mange involverte. Prosjektlederens viktigste oppgave er kommunikasjon, og for å håndtere infor- masjonsflyt, oppgaver og rapporteringer er en intuitiv og lett tilgjengelig arbeidsflate essensielt.

– Med Viscenario kan man utføre befa- ring og vernerunde på mobilen/nettbret- tet mens man er ute, slik at man slipper å skrive rapporten på kontoret i etterkant, sier Størkson, og legger til at brukerne får pushvarsler når det er nye oppgaver og frister som er passert.

Tetter gapet

Oppgavemetodikken Kanban som er brukt i Viscenario, er hentet fra Toyota som ofte identifiseres som best practice i produk- sjonsflyt og oppgavehåndtering. Kort sagt skal alle oppgaver ha en status «Til behand- ling», «påbegynt» og «ferdig».
– Det er et gap mellom ledelsens prosjekt- styringssystem som er bygget på økono- misystemer og den praktiske oppgave- og dokumenthåndteringen på en byggeplass

man2
man3

Mobilt: Utfør befaring og vernerunde på mobilen.

“Det er dyrt når alle prosjektledere og
prosjektmedarbeidere gjør prosjekter på sin måte. Ofte har de egne maler for KS sjekkliste på sine befaringer og denne leveres på papir, dette er ikke smart.”

BEATE STØRKSON,
MEDGRÜNDER OG CEO I VISCENARIO

Det er til dette gapet vi trenger sømløse overganger til for å effektivisere arbeids- prosessene. Det unike som vi tilbyr er at du får opp 3D modellen. Det hjelper lite å ha et godt kart om du ikke har det med ute i terrenget, understreker hun.

Får oversikt Prosjektleder får enkelt oversikt over alle oppgavene i prosjektet og ser raskt om noe har passert fristen og må tas tak i.
– Alle jobber som krever sjekklister ut-føres på mobilen/nettbrett, alle bilder, kom- mentarer og oppfølgingsoppgaver gjøres på mobilen. Når oppgaven er ferdig, flettes alt sammen og PDF lagres i prosjektmappen og sendes på mail, alt skjer automatisk, forklarer Størkson, og legger til:
– Det er dyrt når alle prosjektledere og prosjektmedarbeidere gjør prosjekter på sin måte. Ofte har de egne maler for KS sjekkliste på sine befaringer og denne leveres på papir, dette er ikke smart. Det passer seg ikke i 2015 at høyt kompetente

medarbeidere skal sitte foran en pc å tolke håndskrift. Dette er nøkkelmedarbeidere som bør bruke tiden til det de er best til, nemlig faglig arbeid. Vi rydder bort manuell oppgavehåndtering som er en kostbar tids- tyv i dagens byggeprosjekter.
Ifølge Størkson har kundene deres opplevd store besparelser ved å ta i bruk systemet.
– Det er enorm forskjell på en avviksrap- port på et krøllete skjema i baklomma sam- menlignet med en innlevert via mobilen.

  • Publisher: FDV
  • Published on: 10.30.2015
Share

" Viscenario the mobile platform for Project collaboration to FM "